E-Warranty Registration

นโยบายรับประกันสินค้า การรับประกันสินค้ากระเป๋าเดินทางจะครอบคลุมในส่วนของอะไหล่ ได้แก่ หูจับ ล้อ ตัวล็อค คันลาก หลังจากระยะเวลาประกันลูกค้าสามารถนำสินค้าเข้ามาส่งที่สำนักงานเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินราคาค่าซ่อมได้ตลอดอายุการใช้งาน ทั้งนี้การประกันของทางบริษัทฯไม่ได้รวมไปถึงในกรณีที่ตัวกระเป๋าแตก หัก หรืออาการอื่นๆที่ทำให้ตัวกระเป๋าไม่สามารถใช้งานได้ หรือรอยขีดข่วน จากการใช้งาน